73. sjednica VM BiH: Donesena tri propisa o hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 73. sjednici održanoj 15. septembra 2016. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje.

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i zaštite interesa proizvođača,  Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano prati izmjene zakonodavstva Evropske unije, te u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine propise na donošenje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu propisuju se izmjene i dopune mikrobioloških kriterija koje mora zadovoljavati hrana, kao i metodologija koju moraju primjenjivati laboratorije pri mikrobiološkom ispitivanju uzoraka hrane. Ovim propisom u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su tri Uredbe EU kojima su propisani mikrobiološki kriteriji za klice i pravila uzorkovanja za trupove peradi i svježe meso peradi, histamin u proizvodima ribarstva i salmonelu u trupovima svinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani usklađuju se, između ostalog, maksimalno dozvoljene količine kadmija, olova i anorganskog arsena u hrani, tropanskih alkaloida u određenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Kroz ovaj propis ukupno se preuzima devet Uredbi EU.

Pravilnikom o o izmjenama i dopunama pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje usklađuju se tržišni standardi maslinovog ulja od ploda i komine maslina, jer je došlo do izmjene standarda maslinovog ulja koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjem potrošaču u zemljama okruženja i Evropskoj uniji. U cilju zaštite interesa potrošača prilagođene su granične vrijednosti parametara tržišnih standarda radi ispravne kategorizacije maslinovog ulja u skladu sa novim standardima koje propisuje EU.

Agencija za sigurnost hrane BiH, na osnovu člana 54. Zakona o hrani (‘Službeni glasnik BiH’, broj 50/04), inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, a u cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača. Proces usklađivanja propisa prije svega doprinosi visokom stepenu zaštite zdravlja potrošača, ali isto tako ima i značajan finansijski efekt na razvoj prehrambene industrije. Usklađivanje propisa je veoma značajno i zbog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što direktno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Proces usklađivanja zakonodavstva o hrani sa pravnom stečevinom EU (acquis communautaire) podrazumijeva složen i kontinuiran posao u procesu evropskih integracija, budući da se acquis stalno razvija i proširuje, što je, između ostalog, uslovljeno novim naučnim saznanjima o rizicima porijeklom iz hrane.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu donijelo oko 150 propisa o hrani, koji su postali obavezujući za sve učesnike u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, a njihovim donošenjem zakonodavstvo o hrani u našoj zemlji je u veoma značajnoj mjeri usklađeno sa zakonodavstvom EU.