8. sjednica Vijeća ministara BiH: Usvojen Izvještaj Agencije

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 8. sjednici, održanoj danas u Sarajevu, usvojilo „Izvještaj o aktivnostima i poduzetim mjerama na osnovu zaprimljenih INFOSAN i RASFF obavijesti za period 2011.-2013. godina“. Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja navedenog Izvještaja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine se obavezuje da kao kontakt tačka nastavi kontinuiranu saradnju sa Međunarodnom mrežom autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN, International Food Safety Authorities Network) i Sistemom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje EU (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed), te da poduzme sve potrebne mjere kako bi se ova saradnja unaprijedila. Vijeće ministara je, takođe, zaključkom obavezalo Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da kao kontakt tačka za DG SANTE EU RASFF i FAO/WHO INFOSAN nastavi aktivnu koordinaciju i razmjenu informacija sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine čiji predstavnici su imenovani u nacionalnu RASFF i INFOSAN mrežu.

Uslijed globalizacije trgovine, potencijalno opasna hrana, hrana za životinje i materijali u kontaktu s hranom mogu biti široko distribuisani, pa tako mogu dospjeti i na tržište Bosne i Hercegovine. Kako bi nadležni organi mogli imati informacije o opasnoj hrani i poduzeti hitne mjere radi uklanjanja takve hrane sa tržišta na svjetskom nivou je uspostavljena Međunarodna mreža autoriteta za sigurnost hrane (INFOSAN), dok je na nivou Evropske unije uspostavljen Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

U periodu od 2011.-2013. godine, Agencija za sigurnost hrane BiH zaprimila je 43 EU RASFF obavijesti, na osnovu kojih su poduzete mjere obavještavanja nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te dostavljanja povratnih informacija, a o poduzetim mjerama od strane nadležnih organa u našoj zemlji Agencija je redovno obavještavala nadležnu službu Evropske komisije. Takođe, Agenciji je u navedenom periodu dostavljeno 13 informativnih i 17 hitnih INFOSAN obavijesti o uočenim hazardima u hrani i oboljenjima koja se prenose hranom, a koje imaju globalni karakter, te su iste blagovremeno upućene članovima INFOSAN mreže u Bosni i Hercegovini.