Agencija podržala IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem

U organizaciji grupacije fakulteta medicinskih, prirodno-matematičkih, biotehničkih i humanističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 20.-22.  novembra 2019. godine održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Više od 500 učesnika prisustvovalo je kongresu čiji je cilj promovisanje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka.

Dr. sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, obratio se učesnicima na svečanom otvaranju kongresa i bio jedan od izlagača na okruglom stolu na temu „Bh. legislativa u oblasti sigurnosti hrane“. Direktor Hajrić upoznao je prisutne s aktivnostima Agencije na usklađivanju propisa o hrani s pravnom stečevinom Evropske unije sa posebnim naglaskom na utjecaj propisa na zaštitu zdravlja potrošača i interese proizvođača hrane.

Kroz oralne i poster prezentacije predstavljeno je 87 radova iz sljedećih oblasti:

  • Primarna proizvodnja i prerada hrane,
  • Toksikologija i sigurnost hrane,
  • Savremena dijagnostika i analitika hrane,
  • Ishrana tokom životnog ciklusa,
  • Dijetoterapija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od početka svog rada opredijeljena je za saradnju sa svim naučno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini te ih, primarno kroz Mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u Bosni i Hercegovini, nastoji uključiti u svoje aktivnosti i informisati ih o najnovijim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti sigurnosti hrane.

 

HIZ 12