Agencija unaprjeđuje proces javnih konsultacija

U cilju unaprjeđenja procesa javnih konsultacija, tri službenika Agencije uspješno su završila obuku o korištenju aplikacije „eKonzultacije“, koja je razvijena u okviru projekta  „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom (CBGI) – faza II’’. Obuka koju je u ime CBGI projekta vodio mr.sc. Goran Žeravčić održana je 27. januara 2016. godine u Mostaru.

Cilj navedene projektne aktivnosti je omogućiti građanima aktivno učešće u procesu javnih konsultacija sa posebnim naglaskom na on-line konsultacije (eKonzultacije)  prilikom izrade pravnih propisa i drugih akata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Od početka rada na izradi pravnih propisa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pridaje se veliki značaj provođenju postupka javnih konsultacija. Agencija dosljedno primjenjuje  Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br. 81/06 i 80/14), kao i Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14 i 60/14). Svi zainteresovani pojedinci i pravna lica imaju priliku učestvovati u izradi pravnih propisa, koji se u formi prednacrta objavljuju na web stranici Agencije.

Obzirom da uvođenje novih zajedničkih informatičkih rješenja na nivou institucija Bosne i Hercegovine može dodatno unaprijediti proces javnih konsultacija, Agencija od početka aktivno učestvuje u realizaciji navedenog CBGI projekta.