Akrilamid u hrani – rizici i preporuke

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje sastanak na temu „Akrilamid u hrani – rizici i preporuke“ koji će biti održan u petak, 1. decembra 2017. godine u Sarajevu. Povod sastanku su EU RASFF obavijesti o odbijanju keksa porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa granice Republike Hrvatske zbog identificiranog prekoračenja indikativnog limita za akrilamid u keksima. Sastanak je namijenjen subjektima u poslovanju sa hranom koji se bave proizvodnjom konditorskih proizvoda i proizvoda pekarstva, a pozvani su i predstavnici nadležnih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Predstavnici Agencije će na sastanku predstaviti relevantne informacije o opasnosti po zdravlje potrošača uslijed izloženosti akrilamidu i potencijalnim rizicima, Preporuku Komisije 2013/647/EU za ispitivanje nivoa akrilamida u hrani, te Uredbu Komisije (EU) 2017/2158 оd 20. novembra 2017. o uspostavi mjera za ublažavanje efekata i nivoa referentnih vrijednosti radi smanjenja prisustva akrilamida u hrani.

Takođe će biti predstavljen dokument „Kod postupanja za smanjivanje nivoa akrilamida u hrani, koji je donijela Komisija Codex Alimentarius – CAC/RCP 67-2009.

Akrilamid je organski spoj male molekulske mase i visoke topivosti u vodi koji nastaje iz tvari asparagin i šećera koji su prirodno prisutni u određenoj hrani pri njezinoj pripremi na temperaturama koje su u principu više od 120 °C i uz mali udio vlage. Taj spoj uglavnom nastaje u pečenoj ili prženoj hrani bogatoj ugljikohidratima koja u sirovom stanju sadržava njegove prekursore, kao što su žitarice, krumpir i zrna kafe. Naučni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Evropske agencije za sigurnost hrane donio je 2015. godine mišljenje o akrilamidu u hrani. EFSA je na osnovu studija na životinjama potvrdila zaključke prethodnih procjena prema kojima prisustvo akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka kod potrošača u svim dobnim grupama.

Na osnovu sadašnjih razina izloženosti akrilamidu putem hrane utvrđenih na nivou EU mogući štetni učinci akrilamida na nervni sistem, prenatalni i postnatalni razvoj i muško reproduktivno zdravlje nisu se smatrali zabrinjavajućim. Sadašnji nivoi izloženosti akrilamidu svih dobnih grupa putem hrane zabrinjavajući su zbog njegovih kancerogenih učinaka.

Nivoi akrilamida mogu se smanjiti pristupom u kojem se ublažavaju efekti, kao što je implementacija dobre higijenske prakse i primjena postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).