BH MENU: Provedeno pilot istraživanje

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerskim institucijama, provela je pilot istraživanje u okviru „Istraživanja prehrambenih navika stanovništva BiH u skladu sa EU MENU metodologijom“ koje je podržano finansijskim sredstvima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

U okviru pilot istraživanja, kroz kućne posjete, anketiran je 121 ispitanik. Ponovljeno ispitivanje ispitanika provođeno je nakon sedam dana ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) zavisno od dogovora sa ispitanikom.

Na terenu su se popunjavale printane forme anketnih upitnika. Uz nadzor mentora prikupljeni podaci uneseni su u specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) koji je razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e.

Terensko istraživanje provodili su predstavnici šest fakulteta koji su partneri Agencije u ovom istraživanju (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli).

Cilj pilot projekta je testiranje upitnika i protokola anketiranja kao i unosa podataka u softver. Podaci prikupljeni u Bosni i Hercegovini bit će harmonizirani sa podacima zemalja članica EU te tako postati dio opće evropske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Evrope.

Osim fakulteta, partneri Agencije za sigurnost hrane BiH kao vodeće institucije u ovom istraživanju su Institut za javno zdravlje RS i Zavod za javno zdravstvo FBiH. Učešće predstavnika navedenih institucija u istraživanju je od velikog značaja, posebno u procesu pripreme nacionalnih protokola, obuka istraživača, izradi receptura, kontrole unosa podataka u softver kao i izradi izvještaja i procedura zajedno sa drugim članovima Tima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH.

Na sastanku koji je održan 10. maja 2018. godine u Sarajevu partnerske institucije upoznate su sa dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta. Predstavljeni su podaci iz pilot istraživanja koji su uneseni u DAP. DAP platforma je internet aplikacija, kojoj se pristupa putem interneta i koja omogućava korisnicima standardizirano i harmonizirano prikupljanje podataka o konzumaciji hrane i kompleksno procjenjivanje dijetarnog unosa. Trenutno se ova baza puni jelima koja su specifična u BiH. Za svaku namirnicu određuje se i konzumirana količina, onako kako je to procijenjeno tokom intervjua.