COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektoru

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan utjecaj i na prehrambeni sektor.  Da bi se sačuvalo povjerenje potrošača da će hrana biti sigurna i dostupna neophodno je omogućiti neometano kretanje hrane duž prehrambenog lanca.

Jedan od bitnih preduslova za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19 je očuvanje zdravlja svih osoba zaposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom. Za razliku od mnogih drugih radnika, osobe koje rade u industriji hrane nemaju mogućnost da rade od kuće i neophodno je da i u uslovima pandemije nastave raditi na svom uobičajenom radnom mjestu. Stoga je važno da se u prehrambenom sektoru osigura usaglašenost sa preventivnim mjerama kako bi se osobe koje rade sa hranom zaštitile od infekcije virusom COVID-19, kako bi se spriječilo prenošenje virusa te poboljšala praksa vezana za higijenu hrane i dezinfekciju.

Osoblju koje radi u prostorijama sa hranom potrebno je omogućiti pisane instrukcije i obuku vezano za sprečavanje širenja virusa COVID-19. Standardne procedure prehrambenih kompanija  kojima  se  procjenjuje  radna sposobnost,  a  koje  su  dio  njihovih sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Management System, FSMS), trebaju  osigurati  da  se  zaraženi  zaposlenici izdvoje iz prostorija sa hranom. Osoblje koje se ne  osjeća  dobro  ili  ima  simptome  bolesti COVID-19 ne treba dolaziti na posao i treba biti informisano kako da kontaktira medicinsko osoblje.

Veoma je mala mogućnost da se osoba zarazi virusom COVID-19 putem hrane ili pakovanja hrane. COVID-19 je respiratorna bolest i primarni put prenošenja je direktni kontakt osoba ili kapljičnim putem kada se zaražena osoba nakašlje ili kihne. Do danas nije pronađen nijedan dokaz da se virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti prenose hranom ili preko pakovanja hrane. Koronavirusi se ne mogu multiplicirati u hrani, za to im je potreban životinjski ili ljudski domaćin.

Najnovijim istraživanjem procijenjeno je koliko dugo virus COVID-19 može preživjeti na različitim površinama i rezultati su pokazali da virus može ostati vijabilan do 72 sata na plastičnoj ili površini od nehrđajučeg čelika, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu. Ovo istraživanje je provedeno u laboratorijskim uslovima (kontrolisana relativna vlaga i temperatura) i rezultati bi se trebali oprezno tumačiti u realnom okruženju.

Kako bi se istaknule dodatne mjere neophodne za očuvanje integriteta prehrambenog lanca i osigurala dostupnost odgovarajućih i sigurnih zaliha hrane potrošačima, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO) pripremila je i objavila smjernice pod nazivom „COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektoru“.

U smjernicama su detaljno opisane mjere za prepoznavanje i sprečavanje širenja virusa COVID-19 u prehrambenom sektoru te mjere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, transporta hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se  pružaju  usluge  prerade i prodaje hrane  korisnicima. U smjernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mjere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i data su uputstva za korištenje i odlaganje lične zaštitne opreme, poput maski i rukavica.

S ciljem podrške kompanijama u prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po njihovoj zvaničnoj objavi, pristupila prevodu navedenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Agencija nastoji smjernice direktno i indirektno učiniti dostupnim što većem broju kompanija  kroz sve dostupne komunikacijske kanale.

Prevod smjernica „COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektoru“ dostupan je na sljedećem linku.