VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 21. sjednici održanoj 3. decembra 2020. godine donijelo  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Na ovaj način propisi Bosne i Hercegovine o prehrambenim aditivima usklađeni su sa odgovarajućim propisima Evropske unije  koji su usvojeni do 11. juna 2020. godine. Izmijenjenim pravilnikom stvaraju se uslovi za kontinuirano praćenje propisa EU i redovno ažuriranje aneksa pravilnika koji se odnose na prehrambene aditive koji su dopušteni za upotrebu u hrani u Bosni i Hercegovini.

Cilj donošenja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prehrambenim aditivima je da se omogući nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta koje će pružiti visok nivo zaštite zdravlja ljudi, interesa potrošača i proizvođača u BiH, kada je riječ u upotrebi prehrambenih aditiva.

U skladu s odredbama Pravilnika o prehrambenim aditivima (“Službeni glasnik BiH”, broj 33/18), prehrambeni aditiv je supstanca koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakovanju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegovi nusproizvodi postati direktno ili indirektno sastojak hrane.

Shodno navedenom propisu, aditiv se može koristiti samo ako zadovoljava uslove zaštite okoliša i druge opravdane uslove, a posebno:

  • ako na osnovu raspoloživih naučnih dokaza, ne ugrožava zdravlje potrošača i ako se koristi prema dopuštenoj namjeni,
  • ako je upotreba tehnološki opravdana, kada se konačni učinak ne može postići drugim načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji,
  • ako njegova upotreba ne dovodi u zabludu potrošača.

Osim tehnoloških i drugih prednosti i koristi potrošaču, aditiv mora služiti jednoj ili više sljedećih namjena:

  • očuvanje hranjive vrijednosti hrane,
  • osiguravanje potrebnih sastojaka ili sastavnih dijelova hrane proizvedene za grupe potrošača s posebnim prehrambenim potrebama,
  • povećanje očuvanja kvaliteta ili stabilnosti hrane ili poboljšanje njezinih organoleptičkih svojstava, pod uslovom da se priroda, sadržaj ili kvalitet hrane ne mijenjaju na način koji bi mogao potrošača dovesti u zabludu,
  • pomoć u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakovanju, prijevozu ili skladištenju hrane, a odnosi se i na aditive, prehrambene enzime i prehrambene arome, pod uslovom da se aditiv ne koristi za prikrivanje djelovanja korištenja sirovina loše kvalitete ili nedozvoljenih postupaka ili metoda, uključujući nehigijenske postupke ili metode.

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prehrambenim aditivima bit će dostupan na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.