Donesen Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla donesen je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 24. juna 2021. godine.

Navedenim pravilnikom određuju se najveći nivoi ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla radi osiguranja visokog nivoa zaštite potrošača, u skladu sa općim principima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i odredbama na nivou Bosne i Hercegovine koje se odnose na ostatke pesticida.

Svrha donošenja ovog pravilnika je potpuna usklađenost sa Uredbom (EZ) br. 396/2005 Evropskog parlamenta i Vijeća o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, kao i definisanje pojedinih odredbi  u vezi sa pripremom i načinom implementacije kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani.

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla bit će dostupan  putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, br. 89/12, 92/17 i 21/19).