Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (novembar 2018. – oktobar 2019.)

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je dopunjeni izvještaj o prisutnosti afričke kuge svinja na području Evropske unije. U izvještajnom periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. godine, Češka je dobila status zemlje slobodne od afričke kuge svinja. Bolest je u tom periodu potvrđena u Slovačkoj, što znači da je ukupno osam zemalja EU zahvaćeno navedenom bolešću.

U 2019. godini, područje EU na kojem je bolest evidentirana širilo se uglavnom u smjeru jugoistoka. Situacija u zemljama članicama EU značajno se razlikuje zbog više različitih faktora, uključujući strukturu proizvodnje svinja (posebno, udio dvorišnog uzgoja u ukupnoj proizvodnji), geografske uslove i karakteristike populacije divljih svinja. Kako se navodi u izvještaju EFSA-e, dvorišni (nekomercijalni) uzgoj svinja predstavlja poseban izazov za programe eradikacije afričke kuge svinja, a ključni problemi su nekontrolisano kretanje svinja, nizak nivo biosigurnosti i identifikacija farmi. Izvještaj također obuhvaća:

  • Opis sezonske fluktuacije u detekciji uzoraka pozitivnih na afričku kugu svinja otkad je bolest prvi put otkrivena na području EU,
  • Pregled preduzetih mjera za suzbijanje širenja bolesti među populacijom divljih svinja u zahvaćenim državama članicama EU,
  • Procjenu efikasnosti vještačkih i prirodnih barijera za kontrolu širenja bolesti sa posebnim akcentom na mjere kontrole preduzete u Belgiji,
  • Procjenu mjera upravljanja populacijom divljih svinja u različitim geografskim regionima EU na osnovu posljednjih naučnih i epidemioloških podataka.

Izvještaj pod nazivom „Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (novembar 2018. – oktobar 2019.)” dostupan je na sljedećem linku.