EFSA: Rizik od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike u transportu životinja

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je novu procjenu rizika od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike tokom transporta životinja. Procjena, koja je pokrenuta na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Evropskog parlamenta, bit će usmjerena na rizik od širenja rezistentnih zoonotskih bakterija među peradi, svinjama i govedima tokom njihovog transporta na druge farme ili u klaonice.

Kad se antimikrobna rezistencija (AMR) pojavi kod zoonotskih bakterija, koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, može doći do ugrožavanja efikasnosti liječenja zaraznih bolesti kod ljudi.

„Rezistencija na antibiotike predstavlja goruću prijetnju za javno zdravstvo, a naučno zasnovan savjet neophodan je za razvoj politika i zakonodavstva kako bi se suočili sa ovim izazovom“, izjavila je Marta Hugas, vodeća naučnica u EFSA-i. Istaknula je da ovaj novi zahtjev za procjenu rizika, koji je usmjeren na mogući utjecaj na zdravlje ljudi, još jednom ukazuje na rastuću konvergenciju između zdravlja ljudi i životinja, kao i na potrebu pristupa zasnovanog na jedinstvenom zdravlju („One Health“) od strane procjenitelja rizika i kreatora politika.

Osim istraživanja faktora, koji mogu utjecati na širenje bakterija rezistentnih na antibiotike tokom transporta životinja, EFSA će također revidirati preventivne mjere i opcije nadzora, te će identifikovati podatke, koji su neophodni za dalje analize. Očekuje se da će naučno mišljenje biti završeno u septembru 2022. godine.

Zahtjev za izradu naučnog mišljenja uslijedio je nakon prošlogodišnjih diskusija između Evropskog parlamenta, Evropske komisije i EFSA-e.