EK: Smjernice za sisteme upravljanja sigurnošću hrane uključujući HACCP

U Službenom listu Evropske unije objavljena je „Obavijest Komisije o implementaciji sistema upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduslovni programi (prerequisite programs, PRP) i postupci koji se zasnivaju na principima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost implementacije u određenim preduzećima u prehrambenom sektoru.“

Svi subjekti u poslovanju sa hranom, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo moraju se pridržavati dobre higijenske prakse, koja je sastavni dio tzv. preduslovnih programa, te izuzev primarnih proizvođača, moraju zasnivati procedure na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). To je osnov za sisteme upravljanja sigurnošću hrane.

Svrha navedenog dokumenta je olakšati i uskladiti implementaciju zahtjeva Evropske unije o  postupcima koji se zasnivaju na HACCP-u davanjem praktičnih smjernica o:

  • povezanosti između preduslovnih programa i postupaka koji se zasnivaju na HACCP-u unutar Sistema upravljanja sigurnošću hrane (Food Safety Managament System, FSMS),
  • implementaciji preduslovnih programa,
  • implementaciji (klasičnih) postupaka koji se zasnivaju na HACCP-u,
  • fleksibilnosti koja je zakonodavstvom EU-a predviđena za određene prehrambene objekte u pogledu implementacije PRP  i postupaka koji se zasnivaju na HACCP.

S obzirom na to da je riječ o općem dokumentu, on je uglavnom namijenjen nadležnim organima kako bi se postiglo jednako razumijevanje pravnih zahtjeva. Pomoći će i subjektima u poslovanju sa hranom u implementaciji zahtjeva EU nakon utvrđivanja posebnih prilagodbi i ne dovodeći u pitanje njihovu primarnu odgovornost u oblasti sigurnosti hrane.

Obavijest Europske komisije o implementaciji sistema upravljanja sigurnošću hrane kojim su obuhvaćeni preduslovni programi (PRP) i postupci koji se zasnivaju na principima HACCP, uključujući olakšavanje/fleksibilnost implementacije u određenim preduzećima u prehrambenom sektoru dostupna je na sljedećem linku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:278:FULL&from=EN