EK: Usvojena nova pravila za označavanje porijekla primarnih sastojaka u hrani

Evropska komisija usvojila je 28. maja 2018. godine nova pravila za označavanje porijekla primarnih sastojaka u hrani koja su podržana glasanjem država članica EU. Nova Uredba osigurat će visok nivo transparentnosti te omogućiti potrošačima jasne informacije o porijeklu hrane na tržištu EU. Obzirom na različite metode prerade hrane, subjektima u poslovanju sa hranom omogućen je određen nivo fleksibilnosti. Uredba će se primjenjivati od 1. aprila 2020. godine.

Detaljnije informacije o zakonodavstvu EU o pružanju informacija potrošačima o hrani na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

U skladu sa definicijom iz Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) primarni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koji potrošač obično povezuje   sa   nazivom   hrane   i   za   koju   je   najčešće potrebna količinska oznaka.

Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani koji se primjenjuje na subjekte u poslovanju sa hranom u Bosni i Hercegovini u svim fazama prehrambenog lanca, kada njihovo djelovanje uključuje osiguranje   informacija o   hrani   potrošačima dostupan je ovdje.