Ekspertska misija na temu “Kontrolni planovi i službene kontrole u oblasti genetički modificiranih organizama”

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, korištenjem instrumenta TAIEX, u Sarajevu je 20. januara 2015. godine počela ekspertska misija na temu “Kontrolni planovi i službene kontrole u oblasti genetički modificiranih organizama”. Svrha navedene misije je uvid u teorijske i praktične postupke službenih kontrola hrane i hrane za životinje na eventualno prisustvo genetički modificiranih organizama, uključujući razvoj kontrolnih planova i uzorkovanje.

Misija, takođe, ima za cilj unaprjeđenje znanja u oblasti službenih kontrola genetički modificiranih organizama sa naglaskom na planiranje i implementaciju kontrolnih planova, tehnike uzorkovanja i interpretaciju rezultata ispitivanja, te pružanje informacija nadležnim organima u Bosni i Hercegovini za provođenje Zakona o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09).

Na današnjem sastanku učestvovali su predstavnici Agencije i nadležnih inspekcijskih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, odnosno Ureda za veterinarstvo BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove F BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Inspektorata BD BiH.

U sklopu ekspertske misije, dana 21.01.2014. godine planiran je stručni obilazak subjekta u poslovanju sa hranom  tokom kojeg će biti prikazani praktični primjeri uzorkovanja hrane u svrhu službene kontrole, kao i interni postupci kontrole hrane na eventualno prisustvo GMO od strane subjekta u poslovanju sa hranom, dok će u četvrtak, 22.12. 2015. godine biti održana radionica namijenjena predstavnicima nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, nadležnih inspekcijskih organa,  ispitnih laboratorija ovlaštenih za analize prisustva GMO u hrani i hrani za životinje, te drugih zainteresiranih strana.