EU pomaže BiH u napretku sistema sigurnosti hrane po evropskim standardima

Mostar, 26.03.2021.

O  napretku od strane Evropske unije (EU) finansiranog twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU” razgovarano je na 2. sastanku Upravnog odbora projekta održanom 16. marta 2021.

Tim stručnjaka iz Litvanije, Italije i Mađarske, iako radeći na daljinu zbog trenutne Covid situacije, susreo se sa svojim kolegama u Bosni i Hercegovini kako bi razgovarali o izvršenim aktivnostima i postignućima realiziranim tokom prvog polugodišta rada na projektu. U tom periodu, zajedničke stručne grupe su bile u mogućnosti da ocijene veliki broj zakonodavnih akata u BiH  i daju preporuke o tome kako ih usaglasiti sa pravnom stečevinom Unije.  Na taj način se osigurava osnov za daljnji razvoj projektnih aktivnosti, pomažući nadležnim organima Bosne i Hercegovine u razvoju efikasnog sistema sigurnosti hrane.

Projekat će pratiti nalaze različitih gap analiza kroz daljnji rad na zakonodavnim poboljšanjima i planovima procjene rizika zajedno sa institucijom korisnicom  i osigurati  obuke,   poput onih za službene inspektore i operatere u poslovanju s hranom i dr. u narednom periodu.

Twinning projekat finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litvanija, sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske. Zemlju korisnika predstavljaju Agencija za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim organima Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko Distrikta BiH. Projektom je predviđen pregled zakonodavstva u oblasti sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine i njegovo postepeno usklađivanje sa pravnom stečevinom EU, jačanje institucionalnih kapaciteta domaćih nadležnih organa za izvršavanje zvaničnih kontrola sigurnosti hrane, razvoj i jačanje naučno zasnovanog sistema procjene rizika i jačanje sistema za odobravanje domaćih proizvoda kao zaštićenih oznaka porijekla, proizvoda sa zaštićenim geografskim indikacijama ili garantovano tradicionalnim specijalitetima. Projekat traje tri godine (2020.-2023.).

Više informacija o projektu možete da dobijete putem e-maila twinning1@fsa.gov.ba.