FAO objavio publikaciju o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost hrane

U povodu 22. aprila, Dana planeta Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“.

Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje i acidifikacija okeana, velike suše, šumski požari, promjene atmosferskih oborina, otapanje ledenjaka, podizanje nivoa mora i sve jače vremenske nepogode imaju direktan utjecaj na naš prehrambeni sistem.

Budući da vezu između klimatskih promjena i sigurnosti hrane nije uvijek lako prepoznati, navedenom publikacijom nastoji se razjasniti određena pitanja. Promjene globalnih prehrambenih sistema i sve veća globalizacija lanca snabdjevanja hranom donose rizik od izloženosti stanovništva različitim opasnostima po sigurnost hrane. To može imati utjecaj na javno zdravstvo, sigurnost snabdjevanja hranom, nacionalne ekonomije i međunarodnu trgovinu. U ovom zahtjevnom scenariju, izazovi koje nose klimatske promjene imaju dodatne efekte koje je potrebno razumjeti i obraditi.

Opasnosti po sigurnost hrane koje su opisane u ovoj publikaciji FAO-a obuhvaćaju patogene i parazite koji se prenose hranom,  štetno cvjetanje algi, pesticide, mikotoksine i teške metale sa naglaskom na metil-živu. U jednom dijelu dokumenta obrađeni su benefiti progresivnih pristupa koji neće doprinijeti samo predviđanju izazova u budućnosti, nego i izgradnji otpornijih sistema sigurnosti hrane koji će se, usvajanjem novih znanja, konstantno nadograđivati.

U dokumentu je naglašena potreba da se kreatori politika i drugi relevantni učesnici u globalnom prehrambenom sistemu pripreme za nove rizike po sigurnost hrane uzrokovane klimatskim promjenama te je istaknut značaj  saradnje na međunarodnom nivou i blagovremenog razvoja inovativnih strategija adaptacije.

Dokument je dostupan na sljedećem linku.