Informacija o povlačenju i opozivu proizvoda “Novalac CC”, 400 g, serija 45405, rok upotrebe: 23. 9. 2018.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uputila je 5. maja 2017. godine zastupniku proizvoda ”Novalac” za Bosnu i Hercegovinu zahtjev za hitnim dostavljanjem povratne informacije vezano za distribuciju spornih serija mliječne hrane za dojenčad ”Novalac” i o eventualno preduzetim mjerama sa njihove strane.

 

Naime, određeni proizvodi ”Novalac” predmetom su povlačenja i opoziva sa tržišta više zemalja EU zbog neadekvatnog sadržaja estera masnih kiselina, glicidil estera (glicidol) i 3- monohlorpropan-1,2-diola (3-MCPD). Povlačenje se sprovodi iz preventivnih razloga, obzirom na to da utjecaj navedenih spojeva na zdravlje djece još uvijek nije dovoljno naučno ispitan.

 

”Medis International” d.o.o., Sarajevo, zastupnik za distribuciju proizvoda ”Novalac” za Bosnu i Hercegovinu dostavio je povratnu informaciju Agenciji za sigurnost hrane BiH, prema kojoj je na tržište BiH stavljen proizvod “Novalac CC 400”, serija 45405, rok upotrebe do 23. 9. 2018., te da će sprovesti slijedeće mjere:

  • povrat proizvoda Novalac CC, 400 g, serija 45405, rok upotrebe do 23. 9. 2018.,
  • obavještavanje svih veledrogerija i apoteka o povratu sa tržišta BiH,
  • obavještavanje krajnjih kupaca o povratu sa tržišta putem medija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je povratnu informaciju, zaprimljenu od distributera, nadležnim inspekcijskim organima, zajedno sa listom distribucije i rezultatima analize provedene od strane austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES).

 

Shodno članu 27. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), ako subjekt u poslovanju sa hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne zadovoljava zahtjeve zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju sa hranom mora efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visokog nivoa zaštite zdravlja.