IPA 2018: Obnovljena IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u BiH

Zahvaljujući finansijskim sredstvima Evropske unije osiguranim kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske komisije (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) za 2018. godinu obnovljena je IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Nabavka informatičko-komunikacijske opreme izvršena je u sklopu lota 1 projekta („Podrška EU nabavci ICT opreme za unaprjeđenje kapaciteta u oblasti veterinarstva, sigurnosti hrane i fitosanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini“). Navedena oprema obuhvaća desktop računare, laptope, digitalne multifunkcionalne mašine za intenzivno korištenje, mobilne printere, kancelarijske printere i skenere, specijalizirani softver i diskove za pohranu podataka.

U skladu sa iskazanim potrebama, oprema je dodijeljena Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Vladi Brčko distrikta BiH – Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Osim tehničke podrške jačanju kapaciteta nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, u sklopu IPA 2018 trenutno se provodi Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“. Projekt se financira sredstvima EU u iznosu od 1,5 miliona EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litvanija sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.