IPA 2018: Održana radionica o organizaciji službenih kontrola zasnovanih na riziku

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ u Mostaru 8. i 9.  novembra 2022. godine, organizirala radionicu na temu “Organizacija službenih kontrola zasnovanih na riziku“.  Na radionici su, pored predstavnika Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovali predstavnici nadležnih institucija i inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH, te eksperti iz Mađarske i Litve.

Na radionici su obrađene teme rangiranja subjekata u poslovanju sa hranom na osnovu rizika, principi izvještavanja i prikupljanja podataka. Učesnicima su od strane eksperata predstavljeni pripremljeni nacrti Smjernica za klasifikaciju objekata u poslovanju sa hranom na osnovu rizika, Vodiča za izvještavanje o godišnjem provođenju aktivnosti službenih kontrola i Vodiča za izradu programa praćenja hrane zasnovanih na rizicima.

Učesnici radionice su istakli značaj nastavka saradnje u cilju izrade planova kontrole zasnovanih na riziku.