IPA 2018 Twinning projekt: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom na kojoj su učestvovali predstavnici nadležnih institucija i inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini održana je 6. i 7. jula 2022. godine u Banja Luci. U sklopu obuke, eksperti Instituta za eksperimentalnu zooprofilaksu regiona Abruzzo i Molise predstavili su zakonodavni okvir za istraživanje epidemija u Italiji i na nivou Evropske unije. Sa učesnicima obuke razmatrana su iskustva u vezi sa istraživanjem epidemija koje se prenose hranom u Bosni i Hercegovini te ključni izazovi sa kojima se suočavaju predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini prilikom istraživanja epidemija.

Naglašeno je da upravljanje epidemijama povezanim sa hranom, istraga i izvještavanje zahtijeva multidisciplinarni pristup na lokalnom i državnom, a u određenim slučajevima i na međunarodnom nivou.

Epidemije uzrokovane hranom, osim utjecaja na zdravlje, mogu imati i značajne posljedice po ekonomiju, a veoma je značajna uloga preventivnih mjera kojima se mogu ograničiti negativni efekti epidemija uzrokovanih hranom.

Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom organizovana je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“. Organizacija ciklusa obuka o  istraživanju epidemija uzrokovanih hranom u Mostaru, Banja Luci i Tuzli dio je komponente projekta koja se odnosi na jačanje kapaciteta nadležnih organa i subjekata u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa i standarda EU u oblasti higijene hrane i službenih kontrola hrane.