IPA 2018 Twinning projekt: Radionica o preuzimanju Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama

Radionica na kojoj su predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH razmatrali modalitete za preuzimanje Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja održana je 12. i 13. oktobra u Zenici.

Radionica je organizovana u okviru IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU”. Pored predstavnika Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na radionici su učestvovali predstavnici Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, entitetskih ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, entitetskih uprava za inspekcijske poslove, te predstavnici Inspektorata Brčko distrikta BiH.

Uz podršku eksperata iz tri IPA twinning projekta koji se trenutno provode u Bosni i Hercegovini u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i zaštite bilja, predstavnici nadležnih institucija iz naše zemlje razgovarali su o aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se procedure službenih kontrola u ova tri srodna sektora uskladile sa propisima i standardima Evropske unije.

Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama primjenjuje se u Evropskoj uniji, uz određene izuzetke, od decembra 2019. godine, a proširila je dotadašnje područje primjene propisa o službenim kontrolama i na zdravlje bilja i proizvoda za zaštitu bilja, pa tako pokriva cijeli poljoprivredno-prehrambeni lanac. Uredbom se unaprjeđuje pristup zasnovan na procjeni rizika, a definišu se i novi termini, kao što su prevarne radnje i e-trgovina, te se jačaju kontrole koje sprovode subjekti u poslovanju s hranom u procesu proizvodnje.