IPA Twinning 2018: Održana obuka o implementaciji principa HACCP (opće odredbe i praktični primjeri)

Predstavnici 20 subjekata u poslovanju s hranom iz Bosne i Hercegovine učestvovali su na online obuci o implementaciji principa HACCP (opće odredbe i praktični primjeri), koja je održana od 22.-25. februara 2022. godine. Obuka je održana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“.

Navedena obuka održana je sa ciljem jačanja kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom za primjenu zakonodavstva i standarda EU o higijeni hrane. U organizaciji obuke učestvovala je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Polaznicima obuke predstavljeni su principi HACCP, HACCP planovi kontrole te procedure za prevenciju i minimiziranje rizika. Jedna od tema obuke bila je fleksibilnost primjene HACCP, koja je veoma važna za subjekte sa malim obimom proizvodnje. U sklopu obuke obrađene su i druge značajne teme, kao što su dobre higijenske prakse, sljedivost, te zahtjevi u pogledu čuvanja i transporta hrane životinjskog porijekla sa posebnim akcentom na proizvode od mesa i mlijeka.

Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP)  zasnovan je na naučnim saznanjima, a omogućava identifikaciju konkretnih opasnosti i mjere za kontrolisanje istih, sa konačnim ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

U skladu sa odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13), subjekti u poslovanju s hranom uspostavljaju, provode i održavaju stalni postupak ili postupke zasnovane na principima HACCP. Navedenim Pravilnikom propisano je, između ostalog, da subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati da su lica koja rukuju hranom pod nadzorom, da su primila instrukcije i/ili da su educirana iz oblasti higijene hrane, u skladu s njihovim radnim aktivnostima.

Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ finansira se sredstvima EU u iznosu od 1,5 miliona EUR, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litvanija sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.