Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (B&H MENU)

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je „Izvještaj o istraživanju prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini (B&H MENU)“. Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica po prvi put je, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, provedeno na području cijele  Bosne i Hercegovine.

Uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te je provođenje navedenog istraživanja finansijski podržala u iznosu od 100,000 eura.

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Provođenje istraživanja u skladu s EU MENU metodologijom garantira da su prikupljeni podaci u Bosni i Hercegovini harmonizirani s podacima zemalja članica EU i dio su opće evropske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe. Ovaj projekt pored značaja za Bosnu i Hercegovinu (BH MENU DATA) ima i širi značaj za region (Balkanska baza podataka) i za EU (EFSA DATA). U svrhu istraživanja korišten je specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.

Istraživanjem su obuhvaćena 1384 ispitanika, od čega su 534 adolescenta, 850 odraslih osoba i 134 trudnice. Metodologija za provođenje istraživanja usklađena je sa smjernicama EFSA-e objavljenim 2014. godine. Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku stratificiranom prema dobi, spolu i mjestu prebivališta, na osnovu podataka iz nacionalnog registra stanovništva. Detaljne informacije o konzumaciji hrane prikupljene su metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall) kroz dva neuzastopna dana za svakog pojedinačnog ispitanika. Prikupljanje podataka dopunjeno je kroz upitnik o učestalosti konzumacije hrane (Food Propensity Questionnaire, FPQ), uključujući hranu koja je zanimljiva s aspekta nutritivne vrijednosti ili potencijalnog rizika. Više informacija o istraživanju možete pronaći na sljedećem linku.

Svrha „Izvještaja o istraživanju prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini“ je predstavljanje ciljeva, uzorka, metodologije i procedure provođenja istraživanja prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je dostupan na sljedećem linku:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6993

Podaci prikupljeni istraživanjem prehrambenih navika u Bosni i Hercegovini dio su „Opće baze podataka o konzumaciji hrane“ koja sadrži detaljne informacije o konzumaciji hrane u zemljama EU i pretpristupnim zemljama. Ova baza podataka ima ključnu ulogu za evaluaciju rizika povezanih s mogućim opasnostima u hrani i omogućava procjenu izloženosti potrošača opasnostima, što predstavlja ključni korak u procjeni rizika. Također je značajna za druge oblasti rada EFSA-e, kao što je procjena unosa nutrijenata kod stanovništva EU. Baza podataka, uključujući smjernice za njenu upotrebu, dostupna je na sljedećem linku:

https://www.efsa.europa.eu/en/data-report/food-consumption-data#how-to-use-the-database