Konferencija “ONE – Health, Environment, Society 2022”

Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova s kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do reduciranja otpada od hrane.

Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih ciljeva UN-a i „Green Deal-a“ Evropske komisije, suočavanje sa navedenim izazovima zahtijeva hitnu akciju. U saradnji sa drugim agencijama EU, zemljama članicama i međunarodnim partnerima, Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) opredijeljena je za podršku ostvarivanju ciljeva UN-a i Evropske komisije.

Kako će se u predstojećem periodu nauka razvijati i odgovoriti navedenim izazovima? Sve je više dokaza da su zdravlje ljudi, životinja i okoliša neodvojivi, što znači da se procjena rizika kao nauka ne može ograničiti na sigurnost hrane i hrane za životinje. Potrebno je sagledati širu perspektivu i okrenuti se pristupu „jedno zdravlje – jedan okoliš“.

Zbog toga je naučni program konferencije “ONE Health, Environment, Society 2022“, koja će biti održana u Briselu i online od 21.-24. juna 2022. godine, oblikovan u saradnji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), Evropskom agencijom za hemikalije (ECHA), Evropskom agencijom za okoliš (EEA), Evropskom agencijom za lijekove (EMA) i Zajedničkim istraživačkim centrom Evropske komisije (JRC).

Zemlje članice EU, EFSA-ini međunarodni partneri i naučnici također će biti pozvani da se uključe u razvoj naučnog programa konferencije.

Okupljanjem naučnika iz različitih naučnih oblasti i s raznolikom ekspertizom, konferencija predstavlja veoma značajnu priliku za razmjenu znanja i učešće u glavnoj debati, odnosno adresiranju ključnih tema za političku agendu EU.

U skladu sa principom održivosti, konferencija će biti održana u hibridnom formatu, koji će omogućiti učešće na daljinu i širok doseg.

Ključne teme i ciljevi:

  • Razmatranje sigurnosti hrane i hrane za životinje kroz širu perspektivu održivosti,
  • Istraživanje mogućeg razvoja naučne procjene rizika,
  • Osvrt na strateške ciljeve za budućnost i smjernice za regulatornu nauku,
  • Doprinos ostvarivanju ciljeva novih politika, kao što je „EU Green Deal“, te strategijama za njihovu implementaciju.

Ključni datumi:

  • maj/juni 2021. – objava poziva za sažetke usmenih i poster prezentacija.
  • septembar 2021. – rok za dostavljanje sažetaka.
  • januar 2022. – početak registracije.
  • 21.-24. juni 2022. –  termin konferencije.

Više informacija na https://www.one2022.eu/.