Novi dokazi o povezanosti upotrebe antibiotika i antimikrobne rezistencije

Evropska agencija za sigurnost hrane, Evropska agencija za lijekove i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti izrazili su zabrinutost zbog utjecaja antibiotika na umnožavanje bakterija rezistentnih na antibiotike. U posljednjem izvještaju ovih triju agencija EU predstavljeni su novi podaci o upotrebi antibiotika i rezistenciji na antibiotike te utjecaju poboljšanog nadzora nad upotrebom antibiotika u Evropi.

Izvještaj potvrđuje vezu između potrošnje antibiotika i rezistencije na antibiotike kod ljudi i životinja za proizvodnju hrane. Upozorava da je rezistencija na kinolone koji se koriste za liječenje salmoneloza i kampilobakterioza kod ljudi povezana sa upotrebom antibiotika kod životinja. Uporaba cefalosporina treće i četvrte generacije za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijom E. coli i drugih bakterija kod ljudi takođe je povezana sa rezistencijom E. coli na ove antibiotike.

Izvještaj je dostupan na sljedećem linku.