Objavljen Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Navedenim pravilnikom određuju se najveći nivoi ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla radi osiguranja visokog nivoa zaštite potrošača, u skladu sa opštim principima propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) i odredbama na nivou Bosne i Hercegovine koje se odnose na ostatke pesticida.

Svrha donošenja ovog pravilnika je potpuna usklađenost sa Uredbom (EZ) br. 396/2005 Evropskog parlamenta i Vijeća o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, kao i definisanje pojedinih odredbi  u vezi sa pripremom i načinom implementacije kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, br. 89/12, 92/17 i 21/19).

Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla u .pdf formatu dostupan je putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sljedećem linku*.

*U službene svrhe koristiti tekst Pravilnika objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 48/21 od 02.08.2021. godine.