Obuka o prikupljanju podataka za potrebe procjene rizika u skladu sa zahtjevima EFSA-e

U sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 04. i 05. aprila 2023. godine održana obuka na temu “Prikupljanje podataka za potrebe procjene rizika u skladu sa zahtjevima EFSA-e“.

Na obuci su, pored predstavnika Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovali predstavnici nadležnih organa i laboratorija za kontrolu hrane iz Bosne i Hercegovine uključenih u proces prikupljanja podataka iz oblasti sigurnosti hrane.

Obuka je osmišljena kao spoj teoretskog i praktičnog dijela i imala je za cilj poboljšanje procesa prikupljanja podataka kroz pojašnjenje formata i širenje mreže za prikupljanje podataka. U prvom dijelu obuke, eksperti iz Italije su predstavili EFSA-ine zahtjeve u pogledu podataka o hemijskim i biološkim opasnostima i principe kodiranja zasnovane na standardnom opisu uzorka (SSD2). U drugom dijelu obuke učesnici su kroz praktične primjere izvršili kodiranje podatke o rezultatima laboratorijskih analiza koristeći SDD2 format.

Podaci se moraju obrađivati i dostavljati u unaprijed definisanim formatima (SSD2) kako bi se osiguralo da odgovaraju svrsi i da su usporedivi u procjenama koje se provode. Bilo da se radi o podacima iz programa praćenja zoonoza ili o analitičkim rezultatima uzoraka uzetih u sklopu službene kontrole i samokontrole subjekata u poslovanju sa hranom, podaci su preduslov za kvalitetnu procjenu rizika i upravljanje rizikom.