Održan 8. sastanak Upravnog odbora IPA Twinning projekta

Osmi sastanak Upravnog odbora IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini”, održan je 14. septembra 2022. godine u Mostaru. Sastankom su predsjedavali voditelji projekta dr. Vidmantas Paulauskas i dr.sci. Džemil Hajrić.

Članovima Upravnog odbora predstavljen je Izvještaj o implementaciji projekta za period 01. juna – 31. avgusta 2022. godine. U izvještajnom periodu održano je 11 misija kratkoročno angažovanih eksperata, kojima su obuhvaćene sve četiri komponente projekta.

Na sastanku je, također, razmatran Plan rada za period 01. septembra 2022. – 28. februara 2023. godine.

IPA Twinning projekt “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane” provodi se uz podršku Evropske komisije, a ukupna finansijska vrijednost projekta kojeg provodi konzorcij institucija iz Litvanije, Italije i Mađarske iznosi 1,5 miliona eura.

Cilj projektnih aktivnosti je unaprjeđenje sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa o hrani sa pravnom stečevinom EU, jačanje kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa i standarda EU u oblasti higijene hrane i službenih kontrola hrane, unaprjeđenje sistema registracije oznaka porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta te jačanje kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane.