Održan sastanak sa predstavnicima projekta USAID/Sweden FARMA II

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine održao je 17. oktobra 2018. godine u Mostaru radni sastanak sa predstavnicima projekta USAID/Sweden FARMA II na čelu s Billom Maysom, direktorom projekta.

Na sastanku je razgovarano o međusobnoj saradnji koja je u proteklom periodu rezultirala značajnom podrškom navedenog projekta nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju sa hranom. U okviru projekta USAID/ Sweden FARMA II, kroz ciklus specijaliziranih treninga, omogućena je ekspertna podrška jačanju kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Projekt USAID/Sweden FARMA II podržao je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i nadležne institucije entiteta i Brčko distrikta BiH u izradi Programa praćenja za Campylobacter na nivou proizvodnog procesa (klaonice) i Vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter koji će doprinijeti implementaciji Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Agencija je, također u saradnji sa ovim projektom, pružila pomoć subjektima u poslovanju sa hranom u sektoru peradarstva te se uskoro očekuje zvanična objava Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP pri klanju i rasijecanju peradi koji je izrađen u okviru tehničke pomoći.