Održana ekspertska misija o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Ekspertska misija o zakonodavnim zahtjevima u skladu sa Direktivom EU 2020/2184 o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju održana je u periodu od 28. marta – 1. aprila 2022. godine u Mostaru.

U sklopu ekspertske misije održana je jednodnevna radionica na temu „Revizija zakonodavstva u BiH koje se odnosi na kvalitet vode namijenjene za ljudsku potrošnju u smislu transpozicije Direktive (EU) 2020/2184 u zakonodavstvo BiH“. Na radionici su, pored predstavnika Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i eksperata iz Mađarske, učestvovali predstavnici nadležnih organa Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH. Eksperti su učesnicima radionice prezentovali zahtjeve Direktive EU 2020/2184, kao i najbolje prakse u zemljama okruženja i zemljama Evropske unije. Također su razmatrani modeli preuzimanja navedenog propisa EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Direktive EU 2020/2184 su zaštita zdravlja ljudi od negativnih efekata bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće, kao i poboljšanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Vrijednosti parametara utvrđene u navedenoj direktivi zasnivaju se na dostupnim naučnim saznanjima i principu predostrožnosti te se biraju kako bi se osiguralo da se voda namijenjena za ljudsku potrošnju može sigurno konzumirati tokom cijelog života, čime se osigurava visok nivo zaštite zdravlja.

Ekspertska msija organizirana je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU”. Revizija zakonodavstva u oblasti sigurnosti hrane i osiguravanje postepenog usklađivanja sa zakonodavstvom EU jedna je od četiri komponente navedenog projekta koji se finansira sredstvima EU u iznosu od 1,5 miliona eura, a provodi ga konzorcij koji predvodi Litvanija sa svojim partnerima iz Italije i Mađarske.