Održana obuka o implementaciji principa HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri) za subjekte u poslovanju s hranom

Obuka na temu „Implementacija prinicipa HACCP (opći zahtjevi i praktični primjeri) za subjekte u poslovanju s hranom“ održana je u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u periodu od 28. juna do 1. jula 2022. godine u Visokom. Obuka je organizirana u sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“.

U sklopu praktične obuke koja je provedena u proizvodnim pogonima dva subjekta u poslovanju s hranom sagledane su njihove HACCP studije te primjena istih u pogonima. Razmijenjena su iskustva između subjekata u poslovanju s hranom (životinjskog i neživotinjskog porijekla), predstavljene su najbolje prakse implementacije HACCP te je razgovarano o kapacitetima subjekata u poslovanju s hranom u Bosni i Hercegovini za implementaciju međunarodnih standarda iz oblasti sigurnosti hrane.

Shodno članu 29. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), subjekt u poslovanju s hranom, osim na nivou primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uslova proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provođenjem preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa principima sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka.