Održana Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme

Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme imenovanog u skladu sa Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19)  koja je donesena na 178. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 27. decembra 2019. godine u Mostaru.

Shodno odredbama Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), radi praćenja stanja i razvoja u oblasti rukovanja s GMO-om i pružanja stručne pomoći nadležnim organima u implementaciji ovog Zakona, Vijeće ministara na prijedlog Agencije, sa kandidatske liste iz naučnih, stručnih i obrazovnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH, Odlukom bira članove Vijeća za GMO.

Vijeće za GMO vrši sljedeće poslove:

  • daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa,
  • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a,
  • daje mišljenja i prijedloge nadležnim organima državne uprave o pitanjima upotrebe GMO-a,
  • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a,
  • prati naučno-stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi sa upotrebom genetičke tehnologije i upotrebom GMO-a,
  • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, naučnim i drugim uslovima korištenja GMO-a,
  • savjetuje nadležne organe o pitanjima vezanim za upotrebu GMO-a i genetičke tehnologije,
  • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u području upotrebe genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
  • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) i propisima donesenim na osnovu njega.