Opoziv proizvoda “K plus Cornflakes” i “Rial Cornflakes” sa tržišta Bosne i Hercegovine

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem  Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primila hitnu obavijest o sadržaju mikotoksina deoksinivalenola (DON) u žitaricama za doručak porijeklom iz Njemačke. Naime, proizvođač ”C. Hahnemühle Werke GmbH” je utvrdio  kontaminirane lotove  sirovog kukuruza i od njega proizvedenih kukuruznih pahuljica, koji su, pored ostalih zemalja, isporučeni u Bosnu i Hercegovinu.

 

U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, Agencija je dana 20.02.2015. godine sve raspoložive podatke dostavila nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, te od istih zatražila hitnu provjeru eventualnog prisustva žitarica za doručak sa nedozvoljenim količinama deoksinivalenola na tržištu Bosne i Hercegovine, kao i povratno informiranje Agencije o rezultatima inspekcijske kontrole. Istoga dana, Agencija je od strane kompanije Konzum d.o.o. Sarajevo, u svojstvu uvoznika, obaviještena da je započeo opoziv sljedećih proizvoda s tržišta Bosne i Hercegovine:

  • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 250 g, LOT: L14-05281, rok upotrebe: 25.12.2015.;
  • „K plus Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05290, rok upotrebe: 25.12.2015.;
  • „Rial Cornflakes“, pakiranje od 1000 g, LOT: L14-05289, rok upotrebe: 25.12.2015.

Deoksinivalenol se smatra jednim od manje toksičnih trihotecena. Kod ljudi izloženih kontaminiranim žitaricama uzrokuje akutnu mučninu, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, glavobolju, vrtoglavicu i groznicu. U cilju zaštite zdravlja, potrošačima koji su eventualno kupili navedeni proizvod preporučujemo da isti ne konzumiraju.

 

Subjekti u poslovanju s hranom su, u skladu s članom 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa.