Počela izrada Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama

Na osnovu tačke 49. Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dana 2.3.2016. godine u Mostaru je održan sastanak Radne grupe za realizaciju zadataka oko izrade finalnog teksta Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama.

Na sastanku je prezentovana i zajednički razmotrena radna verzija dokumenta koju je Agencija  za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila u skladu sa odredbama važećih propisa u Bosni i Hercegovini i legislativom EU koja reguliše tu oblast.

U skladu s Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama zadužene su nadležne institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, a predviđeni rok za realizaciju aktivnosti je decembar 2016. godine.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihova ovlaštenja i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana. Pravni osnov za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama sadržan je u članu 42. Zakona o hrani (”Službeni glasnik BiH” broj 50/04) i članu 13. Pravilnika o službenim kontrolama koje se sprovode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13).