Povratne informacije nadležnih inspekcijskih organa o akrilamidu u proizvodima odbijenim s granice RH

Prema povratnim informacijama Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH dostavljenim Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, keks porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji je odbijen sa granice Republike Hrvatske zbog identificiranog prekoračenja indikativnog limita za akrilamid nije stavljen na tržište Bosne i Hercegovine.

Ukupna količina proizvoda koji su odbijeni sa granice Republike Hrvatske zbog utvrđenog prisustva akrilamida, a za čije je utvrđivanje sljedivosti bila nadležna inspekcija za hranu Republike Srpske, neškodljivo je uništena u prisustvu nadležnog inspektora za hranu.

Kada je riječ o proizvodima čiju je sljedivost, na zahtjev i preporuku Agencije, utvrđivala Federalna uprava za inspekcijske poslove, ukupna količina ovih proizvoda je u skladištu subjekta u poslovanju sa hranom, odnosno nije dostupna na tržištu krajnjim potrošačima, te će biti neškodljivo uništena.

U vrijeme odbijanja sa granice, u Hrvatskoj, kao ni u Bosni i Hercegovini, zakonodavstvom nisu bile propisane maksimalno dozvoljene količine akrilamida u ovim proizvodima te su se nadležni organi Hrvatske pozvali na Preporuku Komisije o ispitivanju nivoa akrilamida u hrani (2013/647/EU) kojom su utvrđene indikativne vrijednosti akrilamida koje ne čine sigurnosni prag nego upućuju na potrebu za ispitivanjem.

U skladu sa ovom Preporukom, države članice EU trebaju uz aktivno učešće subjekata u poslovanju sa hranom provesti dodatna ispitivanja metoda proizvodnje i prerade kojima se služe proizvođači hrane u slučajevima kada nivo akrilamida u hrani, ispitan tokom praćenja provedenog u skladu sa Preporukom 2010/307/EU, prelazi indikativnu vrijednost za akrilamid utvrđenu za određenu kategoriju hrane.

Podsjećamo, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila je posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) četiri obavijesti o odbijanju keksa porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa granice Republike Hrvatske zbog identificiranog prekoračenja indikativnog limita za akrilamid u keksima. Sve informacije Agencija je po hitnoj proceduri dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH i zatražila da se provede kontrola kod proizvođača/izvoznika, utvrdi sljedivost proizvoda te dostave rezultati inspekcijske kontrole.

Agencija je, takođe, pripremila i dostavila nadležnim inspekcijskim organima odgovarajuće preporuke za postupanje i procjenu rizika, te u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizovala sastanak na kojem je dala preporuke subjektima u poslovanju sa hranom koji se bave proizvodnjom konditorskih proizvoda i proizvoda pekarstva sa ciljem smanjivanja akrilamida u hrani na najmanju moguću mjeru.