Pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH na finansijsko poslovanje Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavio je reviziju finansijskih izvještaja Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i, u vezi sa istom, reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijeva proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo da li su predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, usklađeni sa odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima.

Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za datu reviziju.

U Izvještaju o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu također je navedeno da finansijski izvještaji Agencije prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na dan 31.12.2019. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinu dostupan je na sljedećem linku.