Poziv za pristupanje Mreži organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokrenula je proceduru uspostavljanja Mreže organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje. Cilj mreže je uspostavljanje okvira za naučnu, stručnu i tehničku saradnju kroz koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija, razvoj i implementaciju zajedničkih projekata, razmjenu iskustava i najbolje prakse. Mreža se formira za potrebe realizacije zadataka i projekata delegiranih i/ili finansiranih od strane međunarodnih organizacija među kojima su Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) te druge međunarodne organizacije iz oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Da bi određena organizacija bila uvrštena na spisak organizacija koje čine Mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje, treba ispunjavati sljedeće uslove:

a) da obavlja naučne, stručne i tehničke zadatke u okviru djelatnosti Agencije, posebno one koji se odnose na direktan ili indirektan utjecaj na sigurnost hrane ili hrane za životinje;

b) da je pravno lice, odnosno da ima posebne procedure i pravila kojima će osigurati da se saradnja sa Agencijom vrši i zasniva na visokom nivou nezavisnosti i integriteta;

c) da ima dostatne resurse za rad u mreži organizacija vezano za naučne, stručne i tehničke aktivnosti i/ili da je sposobna za efikasno ispunjavanje zadataka u saradnji sa Agencijom.

U slučaju da je predložena organizacija uključena u rad neke druge mreže organizacija, potrebno je opisati i uslove rada te mreže. Za uvrštavanje na spisak mreže organizacija može biti predložena i određena organizaciona jedinica organizacije koja ima mogućnost i sposobnost rada u mreži organizacija na naučnim, stručnim i tehničkim aktivnostima.

Ovaj poziv otvoren je za sve organizacije koje ispunjavaju navedene kriterije. Agencija je pismenim putem obavijestila o formiranju mreže organizacija naučno-istraživačke institucije sa kojima je u proteklom periodu ostvarila saradnju te ih pozvala da se priključe navedenoj mreži kroz popunjavanje odgovarajućeg “Obrasca za prijavu za uvrštavanje na spisak organizacija koje čine mrežu organizacija u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje” i “Izjave o tačnosti i istinitosti podataka”.

Popunjen Obrazac i Izjavu o tačnosti podataka, potrebno je dostaviti Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem e-maila agencija@fsa.gov.ba i poštom na adresu Agencije (Ulica kneza Višeslava bb, 88000 Mostar), a dostupni su na sljedećim linkovima: