Praćenje rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini

Kako bi se utvrdio nivo rezidua pesticida u proizvodima biljnog porijekla na tržištu Bosne i Hercegovine, provjerilo da li isti odgovara važećim propisima, te preduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim, općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH u periodu od 1.6. – 15.10.2016. godine provodi Program kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu, i to kod subjekata u poslovanju sa hranom koji vrše otkup, preradu, uvoz ili izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Uzorci 10 vrsta voća i povrća analiziraju se na 190 aktivnih materija, a okvirni broj laboratorijskih analiza je 25 399.

Plan praćenja rezidua pesticida u i na hrani u Bosni i Hercegovini je proveden i u 2015. godini, te u 2014. godini kada su analizirani uzorci s područja koja su bila zahvaćena poplavama. U svim analiziranim uzorcima voća i povrća (100 uzoraka u 2015. i 154 uzorka u 2014. godini), utvrđena nivo rezidua pesticida bila je u dozvoljenim okvirima, što znači da nije bilo rizika po zdravlje potrošača. Pored toga, na osnovu podataka o analizama hrane koje Agenciji dostavljaju laboratorije, u Bosni i Hercegovini su u 2015. godini urađene laboratorijske analize 533 uzorka voća i povrća na prisustvo rezidua pesticida.

Prema procjenama relevantnih međunarodnih organizacija, u uslovima moderne poljoprivredne proizvodnje iz različitih razloga 35 % svjetske proizvodnje hrane ne dođe do potrošača, dodatnih 20% propadne u procesu skladištenja, a bez odgovarajuće primjene sredstava za zaštitu bilja, gubici bi bili daleko veći.

Primjena fitofarmaceutskih sredstava, koja su odobrena za korištenje u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini i dobrom poljoprivrednom praksom (GAP) neće dovesti do prekoračenja maksimalno dozvoljenog nivoa rezidua pesticida u hrani niti će imati štetne posljedice po zdravlje potrošača. Stoga preporučujemo subjektima u poslovanju sa hranom, koji su prema Zakonu o hrani („Službeni glasnik BiH,“ broj 50/04) odgovorni za zdravstvenu ispravnost hrane koju stavljaju na tržište, da se striktno pridržavaju važećih propisa i dobre poljoprivredne prakse, koja podrazumijeva nacionalno preporučenu, dopuštenu ili registrovanu sigurnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja u stvarnim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, prijevoza, distribucije i prerade hrane.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano radi na unaprjeđenju kontrole rezidua pesticida u hrani, pa je između ostalog laboratorijama u BiH putem IPA projekta 2008 osigurala i dodijelila opremu za analize rezidua pesticida, čija je tržišna vrijednost cca 300.000 eura. Također su u proteklom periodu kontinuirano provođene teoretske i praktične obuke predstavnika laboratorija i nadležnih inspekcijskih organa, a trenutno se uz podršku TAIEX-a u Bosni i Hercegovini održava ekspertska misija o laboratorijskim analizama pesticida i kontaminanata u hrani.