Preporuke potrošačima u cilju prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana

Imajući u vidu predstojeći period koji karakteriziraju povećane temperature zraka, te nedavni primjer epidemije salmoneloze uslijed konzumacije zdravstveno neispravne hrane kod djece predškolskog uzrasta u Sarajevu, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poziva sredstva javnog saopćavanja da kroz preventivne aktivnosti informisanja i edukacije potrošača o potencijalnim rizicima porijeklom iz hrane daju svoj doprinos prevenciji oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana.

 

Kao što je poznato, hrana je veoma osjetljiva materija i kada je riječ o hrani ne postoji tzv. nulti rizik ili stopostotna sigurnost. Uvijek može doći do kontaminacije hrane ukoliko se sa istom ne postupa u skladu sa važećim propisima, procedurama i preporukama nadležnih organa.

 

Osim u hrani, određeni uzročnici trovanja hranom izolirani su u proteklom periodu kod osoblja (kliconoša) koje je u direktnom kontaktu sa hranom, te je stoga veoma značajno da se zdravlje radnika koji rukuju hranom redovno provjerava sanitarnim pregledom, te da radnici imaju sanitarnu knjižicu, kao i razvijenu svijest o značaju prijavljivanja bolesti i posjete liječniku.

 

U cilju prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 23.04.2015. godine dostavila nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH preporuke za pojačane mjere kontrole hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije sa težištem na dječijim vrtićima, ugostiteljskim objektima, objektima za brzu ishranu, slastičarnama, te objektima u blizini škola, autobuskih i željezničkih stanica, te aerodroma u Bosni i Hercegovini.

 

Pored subjekata u poslovanju s hranom koji su odgovorni za stavljanje zdravstveno ispravne hrane na tržište, te nadležnih institucija koje nadziru zdravstvenu ispravnost hrane, sami potrošači imaju veliku odgovornost, jer nepravilnom pripremom, rukovanjem i čuvanjem zdravstveno ispravne hrane može doći do kontaminacije i tako se može povećati rizik od bolesti prenosivih hranom.

 

S tim u vezi, ovim putem želimo preporučiti potrošačima da hranu kupuju isključivo u registrovanim objektima sa posebnim naglaskom na lako kvarljive namirnice, kao što su npr. jaja, meso i mlijeko, koje je potrebno čuvati u odgovarajućim rashladnim uređajima. Takođe, obzirom da potrošači ljeti provode više vremena u prirodi, gdje im često nije dostupna sigurnost koju pruža kuhinja (kontrolirano kuhanje na odgovarajućoj temperaturi, pravilno hlađenje hrane i pranje pribora) potreban je dodatni oprez pri čuvanju i konzumaciji hrane.

 

Ukoliko potrošači primijete bilo koji od simptoma trovanja hranom (mučnina, povraćanje, grčevi u stomaku, dijareja), preporučujemo im da se u što kraćem roku obrate nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

 

S ciljem edukacije potrošača o načinima prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana, službenici Agencije su na raspolaganju sredstvima javnog informisanja za sve dodatne informacije, gostovanja u emisijama, telefonske ili pisane izjave.

 

Pored navedenih aktivnosti, Agencija u predstojećem periodu planira u saradnji sa udruženjima potrošača u Bosni i Hercegovini organizovati edukativne skupove na kojima bi se potrošačima dali savjeti i preporuke o načinima prevencije oboljenja čiji je uzrok/put prenosa hrana.

 

Edukativnu brošuru „Pet ključeva za sigurnu hranu“ Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation, WHO), koja na veoma jednostavan i pristupačan način daje potrošačima preporuke za očuvanje zdravstvene ispravnosti hrane možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/https://fsa.gov.ba/old/images/izdavacka/bs-Pet_klju%C4%8Deva_za_sigurnu_hranu.pdf