Implementacija Odluke o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

U periodu od 8.-10. februara 2017. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru, Banja Luci i Brčkom održane su stručne obuke nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH o implementaciji Odluke o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima („Službeni glasnik BiH“, broj 90/16). Cilj ove odluke, kao i drugih propisa o hrani, koje Agencija priprema u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, je zaštita zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, kao i zaštita interesa proizvođača. Odluka je stupila na snagu 10. decembra 2016. godine, a usklađena je sa Uredbom Komisije (EU) 2016/24 od 8. januara 2016. o uvođenju posebnih uslova za uvoz kikirikija iz Brazila, slatke paprike  (Capsicum annuum) i muškatnog oraščića iz Indonezije i izmjeni Uredbi  (EZ) 669/2009 i 884/2014.

obuka2

Shodno odredbama odluke, za svaku pošiljku hrane i hrane za životinje koja je obuhvaćena istom, potrebno je priložiti rezultate uzorkovanja i analize koje su proveli nadležni organi države porijekla ili države iz koje je pošiljka otpremljena ako to nije država porijekla, kako bi se provjerila usaglašenost sa propisima Bosne i Hercegovine o maksimalno dozvoljenim količinama aflatoksina.

Svaku pošiljku koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu također mora pratiti i zdravstveni certifikat u skladu sa obrascem iz Aneksa I., koji je sastavni dio ove odluke.

Kako bi se omogućila nesmetana trgovina, putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Agencija je dostavila informaciju o donošenju i stupanju na snagu navedene odluke ambasadama svih zemalјa na koje se ista odnosi.

Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalјa zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima dostupna je na sljedećem linku.