Principi i zahtjevi za provođenje tržišnih kontrola proizvoda zaštićenih geografskim oznakama

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 16. i 17. novembra 2022. godine u Mostaru je održana radionica na temu “Principi i zahtjevi za provođenje tržišnih kontrola proizvoda zaštićenih geografskim oznakama”. Radionica je organizirana u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ .

Predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona predstavljeni su opći principi i  najbolje prakse u EU u vezi sa službenim kontrolama zaštićenih prehrambenih proizvoda i jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom (domaćih i uvezenih) na tržištu. Uz razmjenu znanja i studije slučaja, učesnici radionice diskutirali su o praktičnim aspektima u cilju osiguranja efikasne zaštite proizvoda s geografskim oznakama na tržištu Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnoj radionioci predstavljeni su i zahtjevi za kontrole proizvoda zaštićenih geografskim oznakama na tržištu, kao i način  izvještavanja.  Na osnovu praktičnih primjera i uz panel diskusiju, na radionici su, također, obrađene teme sprječavanja prevara i pogrešnog označavanja, te međunarodne saradnje na zaštiti proizvoda sa geografskim oznakama.