Pripremni sastanak vezano za IPA projekat: „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u BiH” – podrška laboratorijama uključenim u kontrolu hrane

Naime, IPA projekat „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u BiH” Agencija realizira u saradnji sa Evropskom komisijom, kako bi, između ostalog, ojačala kapacitete laboratorija za kontrolu hrane u BiH. U periodu januar- februar 2010 godine tim kojeg čine ekspert Evropske komisije za oblast laboratorija Salvatore Millone i predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH doc.dr.sci. Nihada Ahmetović, Maida Mujkić dr.vet.med., Dragan Tomović, dip.ing.polj. i Mladen Popić, dipl.ing.tehn., izvršiće obilazak laboratorija kako bi napravili procjenu trenutnih kapaciteta i mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane u Bosni i Hercegovini.

Ekspert Evropske komisije sagledaće stanje laboratorija za kontrolu hrane te dati svoje nezavisno stručno mišljenje koje će Agencija koristiti pri procesu ovlašćivanja laboratorija za kontrolu hrane u skladu sa važećim zakonskim propisima iz ove oblasti, naglasio je direktor Agencije doc.dr.sci. Sejad Mačkić.

Agencija ulaže ogromne napore na usaglašavanju legislative BiH sa legislativom EU, što je veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje okruženja, posebno u cilju jačanja kapaciteta laboratorija zbog čega je ovaj projekat od izuzetne važnosti, zaključili su na kraju sastanka direktor doc.dr.sci. Sejad Mačkić i vođa projekta Krystian Poplawski.