Program kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje nivoa rezidua pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, te provjere usklađenosti sa propisima koji određuju maksimalne nivoe rezidua (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim i inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, priprema Operativni plan za sprovedbu Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Na zajedničkom sastanku predstavnika Agencije i nadležnih inspekcijskih organa održanom 24. februara 2016. godine u Mostaru razmatrana je radna verzija Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu, te je, između ostalog, dogovoreno da će Agencija, nakon prijema i obrade prijedloga i komentara nadležnih inspekcijskih organa, pripremiti finalnu verziju Operativnog plana za sprovedbu Programa kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu.

Programom kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu planirano je uzorkovanje 139 uzoraka hrane koja će biti ispitivana na ostatke 190 aktivnih materija. Na taj način će se provjeriti pridržavaju li se proizvođači načela dobre poljoprivredne prakse (GAP) i da li se fitofarmaceutska sredstva koriste u skladu sa autorizacijom.