Realizacija zaključka 67. sjednice Vijeća ministara BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine započela je konsultacije sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona u cilju realizacije zaključka 67. sjednice Vijeća ministara BiH održane 1. augusta 2016. godine kojim je zadužena da u saradnji sa Upravnim odborom i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predloži dokument kojim bi se otklonili nedostaci pri izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu.

Navedeni zaključak donesen je nakon razmatranja Informacije Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu kojom se želi sistemski unaprijediti oblast izdavanja navedenog certifikata. Naime, subjekti u poslovanju sa hranom pri izvozu hrane neživotinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine suočavaju se s određenim poteškoćama u slučaju kad im nadležni organi zemalja koji obavljaju službene kontrole hrane pri uvozu zahtjevaju da su zdravstveni certifikati izdani i ovjereni od strane nadležnog organa u Bosni i Hercegovini.

Na radnom sastanku nadležnih organa održanom 20. septembra u Mostaru razmotren je zakonski osnov i trenutno stanje u pogledu izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu, te predložene mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se sistemski unaprijedila oblast izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu iz Bosne i Hercegovine.