Saopćenje za javnost, 11.12.2014. godine

U okviru navedenog plana uzeto je ukupno 352 uzorka vode za piće, hrane i hrane za životinje u 17 gradova i općina u BiH koje su u maju 2014. godine bile zahvaćene poplavama, te su isti upućeni na laboratorijske analize. Planirano je da se uradi ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo rezidua pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata.

Do sada je Agencija zaprimila osam uzoraka vode za piće u kojima je laboratorijski utvrđena neusklađenost određenih hemijskih parametara sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH”, br. 40/10, 43/10 i 30/12). Radi se o uzorcima uzetim na sljedećim lokacijama:

  • Maglaj, uzorkovano u Javnoj ustanovi “Prva osnovna škola”- područna škola Kosova
    (lokalni vodovod) i Smajlovac/Jablanica (lokalni vodovod),
  • Brčko, uzorkovano na lokalnom vodovodu „ Vučilovac” i Osnovna škola Brezovo polje (lokalni vodovod),
  • Šamac, MZ Gornja Slatina (arteški bunar za javno vodosnabdijevanje),
  • Doboj, lokalni vodovod „Suvo polje”, uzorkovano u MZ Tekućica i lokalni vodovod „Kukmuž” uzorkovano u osnovnoj školi „Sveti Sava” i
  • Petrovo, lokalni vodovod, uzorkovano u osnovnoj školi „Vuk Karadžić”.

Agencija je odmah po prijemu laboratorijskih izvještaja dostavila iste na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila preduzimanje propisanih mjera u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača o kojima će javnost biti blagovremeno informisana.