Saopćenje za javnost, 13.11.2014.

Na osnovu predmetne informacije, na području Brčko distrikta BiH, na zahtjev Agencije za sigurnost hrane BiH, dosad su uzorkovane i analizirane na prisustvo ostataka imazalila dvije pošiljke mandarina, i to kako slijedi:

– Dana 04. 11. 2014. godine u prodajnom mjestu na Arizoni kod subjekta “HEREKS”doo iz Gradačca uzet je uzorak, a pošiljka u količini oko 5300kg mandarina stavljena je van prometa do dobijanja rezultata laboratorijskih analiza. Nakon dobijenih rezultata analize od Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar je utvrđeno da mandarine sadrže 2,15mg/kg imazalila što je manje od granične vrijednosti (5mg/kg), te je subjektu u poslovanju sa hranom odobreno da navedenu pošiljku stavi u promet.

– Mandarine uzorkovane u prodajnom objektu “ZELO PROM” sp Brčko u količini od 84 kg su analizirane kod Instituta za javno zdravstvo u Banja Luci. Utvrđeno je da je nivo imazalila 12,9 mg/kg, odnosno više od dozvoljenog, te je pošiljka stavljena van prometa i bit će uništena.

Kada je riječ o propisima o hrani, zaštita zdravlja i interesa potrošača je na prvom mjestu. Napominjemo da je upotreba imazalila dozvoljena, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama okruženja i Evropske unije, i to u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom (GAP), koja neće dovesti do prekoračenja dopuštenih limita.

Prema izvještajima koji se dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu vrše kontrole zdravstvene ispravnosti hrane, te u slučajevima kada se utvrdi da određena hrana ne odgovara važećim propisima preduzimaju odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača.