Saopćenje za javnost, 19.5.2015.

U okviru pripreme „Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i pesticida u hrani u Bosni i Hercegovini u 2015. godini“ u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine danas je u Mostaru održan sastanak predstavnika Agencije,  nadležnih entitetskih ministarstava zdravstva i poljoprivrede, te entitetskih i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove. Navedeni plan sastoji se od dvije komponente, i to:

  • Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz sistema javnog vodosnabdijevanja, prirodne mineralne, prirodne izvorske vode i stone vode i
  • Plana praćenja ostataka pesticida u i na hrani biljnog  porijekla.

U cilju osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, u okviru „Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz sistema javnog vodosnabdijevanja, prirodne mineralne, prirodne izvorske vode i stone vode u Bosni i Hercegovini u 2015. godini planirano je uzorkovanje i laboratorijske analize na prisustvo kontaminata u 430 uzoraka vode iz sistema javnog vodosnabdijevanja, prirodne mineralne, prirodne izvorske vode i stone vode, te uzorkovanje i laboratorijske analize na prisustvoostataka pesticida u 100 uzoraka voća i povrća.

Zahvaljujući angažmanu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, te veoma dobroj saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH u Bosni i Hercegovini je uspostavljen zakonski osnov za provedbu „Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i pesticida u hrani u Bosni i Hercegovini u 2015. godini“, te su kroz međunarodne projekte osigurana veoma značajna finansijska sredstva za opremanje laboratorija, te edukaciju predstavnika nadležnih organa i laboratorija.