Objavljene Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija

S ciljem pružanja podrške nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila „Smjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcija“. Smjernice mogu poslužiti nadležnim inspekcijskim organima kao alat za procjenu rizika koji omogućava dosljedan pristup planiranju inspekcija i raspoređivanju resursa s većim posvećivanjem pažnje objektima višeg rizika. Na taj način, putem sigurnosti hrane, moguće je unaprijediti zaštitu javnog zdravlja.

Kategorizacija rizika je složen proces na koji može uticati više faktora i za koji je potreban dovoljan broj pouzdanih podataka o svakom objektu. Alat za procjenu rizika zasniva se na utvrđenim faktorima rizika. Svaki faktor rizika ima odgovarajuće ponderirane vrijednosti (bodove) koje odgovaraju stepenu rizika koji on predstavlja. Bodovima se utvrđuje da li neki objekt predstavlja „vrlo visok“, „visok“, „srednji“, „nizak“ ili „vrlo nizak“ rizik.  Za objekte višeg rizika bit će potrebno više nadzora, a za objekte nižeg rizika manje.

Smjernice sadrže četiri poglavlja i to:

  • Registracija objekata,
  • Bodovanje rizika aktivnosti rukovanja hranom,
  • Bodovanje rizika za subjekte u poslovanju s hranom,
  • Utvrđivanje kategorije rizika i učestalosti inspekcija.

Osim toga, u prilogu su dostupne tabele za bodovanje rizika aktivnosti subjekata u poslovanju s hranom, bodovanje rizika subjekata u poslovanju s hranom, ocjenu rizika svakog subjekta u poslovanju s hranom i ocjenu rizika za aktivnosti rukovanja hranom.

Svi subjekti u poslovanju s hranom moraju se pridržavati relevantnih propisa o hrani i hrani za životinje, a shodno tome, podliježu službenim kontrolama koje provode nadležni organi. Prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini, službene kontrole trebaju se provoditi redovno, na osnovu rizika i s odgovarajućom učestalošću.

Smjernice su izrađene u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ koji finansira Evropska unija,  te uz angažman eksperata iz Litvanije i Mađarske.

Napominjemo da smjernice ne predstavljaju zamjenu za tekst odredbi relevantnih propisa, a dostupne su na sljedećem linku.