Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima

Kako bi se unaprijedila implementacija Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju s hranom, ali mogu biti od pomoći i nadležnim institucijama u tumačenju Pravilnika o prehrambenim aditivima.

Smjernice sadrže listu prehrambenih aditiva dozvoljenih za upotrebu u hrani i uslove njihove upotrebe u skladu s Aneksom II. Pravilnika. Aditivi za hranu navedeni su na osnovu kategorija hrane u koju se mogu dodavati (npr. riba i riblji proizvodi, voće i povrće, mliječni proizvodi, konditorski proizvodi …).

Lista omogućuje jednostavno identificiranje aditiva dozvoljenih za upotrebu u određenim prehrambenim proizvodima, čime se osigurava veća transparentnost, pravilnija i, samim time, sigurnija upotreba prehrambenih aditiva.

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima dostupne su na sljedećem linku.