Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

Na zahtjev Evropske komisije, Panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) pripremio je naučno mišljenje sa smjernicama za označavanje datuma i srodnih informacija o hrani. Smjernice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom,  a vezane su za implementaciju Uredbe (EU) 1169/2011 kao sastavnog dijela njihovih sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS).

Smjernice sadrže informacije o tome kako određeni faktori utječu na odluku o označavanju hrane (npr. da li je obavezno navođenje oznake “upotrebljivo do” ili je odgovarajuća oznaka “najbolje upotrijebiti do”). Odluku je potrebno donositi za svaki proizvod individualno, uzimajući u obzir karakteristike proizvoda (intrizične, ekstrizične i implicitne), uslove prerade i skladištenja. Kako bi se pomoglo subjektima u poslovanju sa hranom u donošenju odluke o vrsti označavanja razvijeno je “stablo odlučivanja” koje se sastoji od stepenovane liste sa 10 pitanja potkrijepljene primjerima.

Također su navedene preporuke koje se odnose na:

  • obuku i podršku, posebno za male proizvođače i laboratorije, koja bi doprinijela boljem razumijevanju mikrobne ekologije hrane i procedura za karakterizaciju relevantnih faktora koji određuju rok trajanja hrane,
  • prikupljanje podataka o temperaturi u distribuciji, maloprodaji i skladištenju hrane u domaćinstvima, te provođenje istraživanja usmjerenih na potrošače da bi se dobili pouzdaniji podaci za karakterizaciju razumno predvidljivih uslova skladištenja hrane,
  • izradu uputstava o načinu upotrebe razumno predvidljivih uslova pri donošenju odluke o označavanju hrane i
  • razvoj prikladnog nivoa zaštite (ALOP)/ciljeva sigurnosti hrane (FSO) za većinu kombinacija hrana – patogen.

Kako bi se subjektima u poslovanju s hranom pružila podrška u vezi sa prethodno navedenim pitanjima, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je nezvanični prevod “Smjernica za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)”, koje su dostupne na sljedećem linku:

Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

U skladu s pravilima EFSA-e, prevod ovog dokumenta može se koristiti samo u informativne svrhe, bez ikakve odgovornosti EFSA-e ili bilo koje druge institucije EU. U slučaju bilo kakve nejasnoće i/ili bilo kakvih neslaganja u prevodu, korisnici se upućuju na originalnu englesku verziju koja će uvijek imati prednost, jer predstavlja jedinu pravno obavezujuću verziju. Zvanični dokument objavljen je u EFSA Journal-u (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306).